Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2017

mystupidhead
A jednak trzeba się sponiewierać od czasu do czasu w imię czegoś. Rzucić się w przepaść i poczuć, że się frunie. Bez tego może i bezpieczniej, ale nijako.
— Maciej Stuhr
Reposted fromchujawa chujawa viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
mystupidhead
1661 72d6 500
Reposted fromhomczi homczi viafoods foods
mystupidhead
Reposted fromweightless weightless viabesomeoneelse besomeoneelse
mystupidhead
5638 a916 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viabesomeoneelse besomeoneelse
mystupidhead
Reposted fromthetemple thetemple viajutynda jutynda
mystupidhead
8879 ad5e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajutynda jutynda
mystupidhead
mystupidhead
7033 5e25
Teach em young.
Reposted fromupinthesky upinthesky viabesomeoneelse besomeoneelse
mystupidhead

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyc w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
mystupidhead
9210 f933
mystupidhead
3846 760b
Reposted frommiischa miischa viaballet ballet
mystupidhead

February 26 2017

7659 e488
Reposted fromjustadream justadream viabesomeoneelse besomeoneelse
mystupidhead
2335 82af 500
mystupidhead
- zaprosił mnie do teatru [...] - do teatru? wyjdź za niego.
— DD
Reposted fromspes spes viabesomeoneelse besomeoneelse
mystupidhead
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
mystupidhead
9655 1611
Reposted frompesy pesy viabesomeoneelse besomeoneelse
mystupidhead
mystupidhead
4454 92b4
Reposted fromskrzacik skrzacik viausmiechprosze usmiechprosze
mystupidhead

- mogłabyś mieć każdego

- chodzi o to, kogo się pragnie, a nie o to, kogo można mieć 

— true.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl