Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

mystupidhead
mystupidhead
7456 c6d7
"Cause home is in your arms, home is where I wanna be" 
mystupidhead
0466 ef2a 500
Reposted fromscylla scylla viadancingwithaghost dancingwithaghost
mystupidhead
2031 2ae2
Reposted fromvigil vigil viadancingwithaghost dancingwithaghost
mystupidhead
Przeczytaj piękny wiersz. Słowa mogą wypełnić te miejsca w twojej duszy, do których nie dotrze czekolada.
— Regina Brett
0084 1c94 500
mystupidhead
9641 99e8 500
Reposted fromslodziak slodziak viabesomeoneelse besomeoneelse
mystupidhead
2993 ab21 500
mystupidhead
mystupidhead
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
mystupidhead
mystupidhead
Myślę, że najsmutniejsi ludzie zawsze próbują z całych sił uszczęśliwiać innych. Wszystko dlatego że wiedzą, jak to jest czuć się kompletnie bezwartościowym, i nie chcą, by inni tak się czuli.

November 19 2017

mystupidhead
mystupidhead
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viamoai moai
mystupidhead
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
Reposted fromnawmi nawmi viamoai moai
mystupidhead
0252 913d
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viamoai moai
mystupidhead
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
mystupidhead
3926 a017
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamoai moai
mystupidhead
9966 e93e 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viamoai moai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl