Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

mystupidhead
mystupidhead
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
mystupidhead
mystupidhead
4555 a4fb 500
Famous artwork in Europe
6598 ad5b 500

Master bedroom uses bookcases to frame the windows in this loft in Odessa, Ukraine. [800 × 509]

2923 da18
mystupidhead
4561 7e29
Reposted fromktosiowa ktosiowa viajutynda jutynda
mystupidhead
mystupidhead
5133 ff9b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajutynda jutynda

April 18 2017

mystupidhead
1146 6172
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viamy-life my-life
7194 b80e
Reposted fromjohnkeats johnkeats viamy-life my-life
2246 6614 500

banshy:

Neuschwanstein Castle by Jacob Riglin

Reposted fromitslikerufus itslikerufus viamy-life my-life
mystupidhead
4570 0854
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamy-life my-life
mystupidhead
9574 47f9
Reposted fromfelicka felicka viamy-life my-life
mystupidhead
7416 db7c
Reposted fromcalifornia-love california-love viamy-life my-life
mystupidhead
mystupidhead
8559 7904 500
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viamy-life my-life
mystupidhead
9030 6b5e
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viamy-life my-life
mystupidhead
1358 b877 500
A gdyby...
Reposted fromstonerr stonerr viamy-life my-life
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl