Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2017

2823 e9fc
Reposted fromNanutka Nanutka viabesomeoneelse besomeoneelse
mystupidhead
8591 464e
Reposted fromwiecejnic wiecejnic viabesomeoneelse besomeoneelse

July 06 2017

1317 59b2
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
mystupidhead
Człowieka trzeba widzieć takim, jakim on jest, a nie takim, jakim by się chciało, żeby był.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viadancingwithaghost dancingwithaghost
mystupidhead
mystupidhead
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
mystupidhead
W końcu przeziębisz się od chłodu bijącego z twego wnętrza.

June 23 2017

mystupidhead
4132 8444 500
Reposted fromwdychamspaliny wdychamspaliny viatwice twice
mystupidhead
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc vialojournal lojournal
mystupidhead
Kobiety po to mają nogi, by chodzić mężczyznom po głowach.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialojournal lojournal

June 22 2017

mystupidhead
7090 5d43
mystupidhead
5159 7f20
Reposted fromambivalent ambivalent viausmiechprosze usmiechprosze
mystupidhead

Największą chorobą naszych czasów jest doszukiwanie się we wszystkim sensu.— Pablo Picasso
Reposted fromewe ewe vialiteratka literatka
mystupidhead
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir vialiteratka literatka
mystupidhead
0668 90c5 500
Reposted fromoll oll vialiteratka literatka
mystupidhead
mystupidhead
“Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialojournal lojournal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl